Nghiên cứu hiệu quả của hoạt động truyền thông

Nhằm xác định xem một quảng cáo truyền thông có hiệu quả hay không, việc thử nghiệm bài viết có thể tiến hành trước khi đăng tải trên các phương tiện truyền thông và sau khi đã đăng tải trên các phương tiện báo chí trên hệ thống truyền thanh.

Có ba phương pháp chủ yếu để thử nghiệm trước quảng cáo. Thứ nhất là phương pháp đánh giá trực tiếp, tức là đề nghị người tiêu dùng đánh giá các phương án khác nhau. Các kết quả đánh giá này được sử dụng để đánh giá kết quả chú ý, đọc hết, nhận thức, tác động và dẫn tới hành động của quảng cáo. Mặc dù phương pháp định lượng của quảng cáo chưa hoàn hảo, số điểm đánh giá cao hơn vẫn cho biết hiệu quả cao hơn.

Thứ hai là phương pháp thử nghiệm tập quảng cáo yêu cầu người tiêu dùng nghe và xem một loạt quảng cáo trong một thời gian mà họ cảm thấy cần thiết. Sau đó đề nghị họ nhớ lại tất cả các quảng cáo đó và nội dung của chúng có hay không có sự hỗ trợ của người phỏng vấn. Mức độ ghi nhớ của họ cho thấy khả năng của một quảng cáo được chú ý đến và thông điệp có dễ hiểu dễ nhớ.

Thứ ba là phương pháp thử nghiệm trong phòng thí nghiệm sử dụng các thiết bị để đo các phản ứng tâm lý của người tiêu dùng đối với quảng cáo. Nhưng cách trắc nghiệm này cho biết khả năng thu hút sự chú ý của các quảng cáo, nhưng không cho biết gì về sự tác động của nó lên niềm tin, thái dộ hay ý định quảng cáo truyền thông.